• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • کـــاندید

    تولید کننده ظروف چدن با پوشش نچسب و سرامیک.
  • کـــاندید

    تولید کننده ظروف چدن با پوشش نچسب و سرامیک.
Ideas

سری طرح A

شامل قابلمه با قطرهای 20 و 24 و 28 و 32 سانتی متر و ماهیتابه دو دسته با قطر 28 سانتی متر

Strategy

درب های سری طرح A

همراه با درب شیشه ای سفید و برنز دودی رنگ دارای رینگ ساده و رینگ ضخیم تر با قوس کوتاه تر (رینگ T) و درب نیمه استیل که به صورت تک و سرویس های 17 پارچه و 21 پارچه بسته بندی می گردد.

 

Processes

سری طرح B

شامل قابلمه با قطرهای 20 و 24 و 28 سانتی متر و ماهیتابه دو دسته با قطر 28 سانتی متر

Network

درب های سری طرح B

همراه با درب شیشه ای سفید و برنز دودی رنگ دارای رینگ ساده و رینگ ضخیم تر با قوس کوتاه تر (رینگ T) و درب نیمه استیل که عموماً به صورت سرویس های 8 پارچه و 9 پارچه و 24 پارچه  همراه با درب نیمه استیل بسته بندی می گردد.

Creative

سری طرح C

شامل قابلمه با قطرهای 20 و 24 و 28 و ماهیتابه دو دسته گرد با قطر 26 و 28 سانتی متر می باشد.

Contact

درب های سری طرح C

همراه با درب شیشه ای سفید دارای رینگ ساده و عموماً به صورت سرویس های 4 پارچه و 6 پارچه گرد و بیضی (شامل 3 سایز ماهیتابه بیضی) و 8 پارچه و 9 پارچه و 24 پارچه همراه با درب شیشه ای سفید رنگ دارای رینگ ساده بسته بندی می گردد.

تابه دو طرفه دوبل کاندید

قابلیت پخت بدون روغن ، حفظ طعم غذا و  نگه داری ارزش غذایی مواد مغذی موجود در غذا و سطح پایین دود و بو از مزیت هایی قابل توجه تابه دو طرفه کاندید می باشد.