هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

۲ الی ۵ آذرماه ۱۳۹۶

سالن 40A ٬ غرفه ۲۷

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

magnifying-glass