سرویس 30پارچه اوشن با چیدمان جدید موجود شد.

سرویس 30پارچه اوشن جدید
شامل: قابلمه 16/20/24/28/32 | تابه دودسته 28 | تابه تکدسته 20 | روستر 36 | تابه دوبل 34 | 7پارچه کفگیروملاقه سیلیکونی | پیشبند | یک جفت دستگیره سیلیکونی | یک جفت زیرقابلمه سیلیکونی | یک عدد حوله

magnifying-glass