بیست وپنجمین نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان

 20 الی 23 بهمن ماه 1400

ساعت بازدید 13 الی 20

کمربندی شرقی – روبروی منطقه روشن دشت – نمایشگاه های بین المللی اصفهان – غرفه 126a

 

 

magnifying-glass