تک پروانه رنگ مشکی داخل خاکستری موجود شد.

magnifying-glass