کاندید، برند محبوب ایرانی

طبق نظرسنجی دبیرخانه جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان “برند کاندید” به عنوان برند محبوب سال ۱۴۰۰ در گروه ظروف آشپزخانه انتخاب گردید.

magnifying-glass